Regulamin serwisu budmanager.pl

 

 1. Definicje

Użyte w regulaminie definicje oznaczają:

 1. Budmanager sp. z o.o. – Budmanager sp. z o.o. z siedzibą w Grabinie Radziwiłłowskiej przy ul. Dużej 15, 96-332 Grabina Radziwiłłowska wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy  XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000725701, posiadającą NIP: 8381862629, REGON: 369857306, adres emailowy :biuro@budmanager.pl, telefon: + 48 885 222 234
 2. Serwis – platforma internetowa prowadzona przez Budmanager sp. z o.o. pod adresem budmanager.pl
 3. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która dokonała rejestracji w Serwisie, na zasadach określonych w Regulaminie
 4. Konto – obszar Serwisu zabezpieczony indywidualnym loginem i hasłem, prowadzony odrębnie dla każdego Użytkownika, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu
 5. Fachowiec – Użytkownik będący profesjonalistą w danej branży
 6. Klient – Użytkownik poszukujący Fachowca za pośrednictwem Serwisu
 7. Regulamin – niniejszy dokument.

 

 1. Postanowienia ogólne
 2. Serwis internetowy budmanager.pl oferuje innowacyjne narzędzia efektywnego nawiązywania kontaktów między Fachowcami i Klientami,promocji Fachowców w sieci Internet, a także wyszukiwanie, ocenianie i wstępne rezerwowanie terminów przez Klientów u niektórych Fachowców na podstawie dostępnego kalendarza danego Fachowca.
 3. Korzystanie z pełnej funkcjonalności Serwisu przysługuje wyłącznie zarejestrowanym i zalogowanym Użytkownikom Serwisu.
 4. Warunkiem technicznym korzystania z Serwisu jest posiadanie terminala końcowego (komputera bądź urządzenia mobilnego) z dostępem do Internetu i wyposażonego w przeglądarkę stron www: Internet Explorer 0.49 lub wyższa wersja, Firefox 57.0.4 lub wyższa wersja, Opera 50.0.2762.45 lub wyższa wersja, Chrome 63.0.3239.132 lub wyższa wersja, Safari 11.0.2 lub wyższa wersja, Edge 41.16299.15.0 lub wyższa wersja.
 5. Budmanager sp. z o.o. nie jest stroną umów zawieranych przez Użytkowników ani nie ma wpływu na oświadczenia woli składane przez samych Użytkownikówani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych między nimi w ramach Serwisu, a zapewnia jedynie techniczną platformę umożliwiającą publikowanie przez Użytkowników treści przez Internet.
 6. Wszelkie materiały dostępne w Serwisie (m.in. grafiki, znaki towarowe) stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych Budmanager sp. z o. o. lub Użytkowników i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.

 

 • Warunki uczestnictwa w Serwisie
 1. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w imieniu których działają osoby posiadające stosowne umocowanie.
 2. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna i dobrowolna.
 3. Celem dokonania rejestracji w Serwisie Użytkownicy dokonują wyboru jednego z poniższych rodzajów Kont:
 4. Fachowiec
 5. Klient

wypełniając dla każdego z nich odpowiedni formularz i dokonując rejestracji poprzez podanie wyszczególnionych w nim danych oraz dokonując wyboru typu swojego Konta.

 1. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a Budmanager sp. z o.o., której przedmiotem są usługi świadczone w ramach Serwisu, na warunkach określonych w Regulaminie. Umowa jest zawierana na czas nieokreślony od dnia rejestracji.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji zapewniających bezpieczne korzystanie z Konta, w tym do nieujawniania innym osobom loginu i hasła oraz wyboru trudnych do złamania haseł.
 3. Wszelkie działania podejmowane przy użyciu loginu z prawidłowo przyporządkowanym do niego hasłem uważa się za działania Użytkownika.
 4. Użytkownik powinien na bieżąco aktualizować dane Konta. Zabrania się podawania danych niepełnych bądź nieprawdziwych.
 5. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków prawnie dopuszczalnych.
 6. Użytkownik ma prawo usunąć Konto z Serwisu.
 7. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mają możliwość prezentowania informacji, zdjęć, oraz innych materiałów.
 8. Serwis może być wykorzystywany jedynie do publikowania treści zgodnych z obowiązującym w Polsce prawem. Użytkownicy są odpowiedzialni za publikowane przez nich treści, w szczególności oświadczają, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawnym i nie naruszają Regulaminu, obowiązującego prawa oraz praw osób trzecich.
 9. Użytkownik oświadcza, że posiada prawa autorskie lub stosowne prawa licencyjne do publikowanych przez niego w Serwisie treści, w tym logotypów i zdjęć oraz zgodę osób których wizerunek został na nich utrwalony i poprzez ich przesłanie za pomocą formularza na stronie Serwisu wyraża nieodpłatną, nieograniczoną czasowo i terytorialnie zgodę na publikowanie ich w Serwisie oraz korzystanie z nich na następujących polach eksploatacji:
  1. utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku) w tym m.in. drukiem i cyfrowo,
  2. wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej oraz do baz danych,
  3. wprowadzania do obrotu,
  4. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń,
  5. publiczne wykonanie, odtwarzanie, wystawienie, wyświetlenie, nadawianie i reemitowanie m.in. za pomocą dowolnych urządzeń analogowych i/lub cyfrowych posiadających w szczególności funkcje przechowywania i odczytywania plików audio i/lub video,
  6. obróbki cyfrowej w celu dostosowania do wymogów Serwisu,
  7. wykorzystania w różnych formatach).
 10. Budmanager sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość, rzetelność oraz zgodność z przepisami prawa publikowanych przez Użytkowników treści.
 11. Przeglądanie częsci zasobów Serwisumoże być dostępne dla każdego użytkownika Internetu.
 12. Zabronione jest publikowanie przez Użytkowników treści:
 13. zawierających sformułowania wulgarne, obraźliwe, obelżywe, pornograficzne
 14. nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii, propagujących przemoc,
 15. będących ciągiem przypadkowych znaków lub wynikiem użycia automatycznych skryptó
 16. Użytkownik lub osoba trzecia może wystąpić z wnioskiem o usunięcie treści zawartej w Serwisie w przypadkach, gdy narusza jego prawa. W takiej sytuacji powinien on niezwłocznie zawiadomić Serwis o tym fakcie wskazując swoje dane kontaktowe i zwięzłe uzasadnienie, mające na celu uwiarygodnienie zawiadomienia, ewentualnie dodatkowe informacje i dokumenty potwierdzające wiarygodność zawiadomienia. Zawiadomienie należy sporządzić na piśmie i przesłać na adres Budmanager sp. z o.o. .

 

 1. Konto Fachowca: wizytówka

 

 1. W ramach Serwisu, Budmanager nieodpłatnie umożliwia Fachowcowi umieszczanie w Serwisie wizytówki Fachowca będącej opisem jego profilu i zawierającej w szczególności następujące informacje o Fachowcu:
  1. dane adresowe
  2. logo
  3. branżę
  4. opis
  5. lokalizację.
  6. krótki opis widoczny na stronie wyszukiwania
  7. adres strony internetowej
  8. 20 kategorii działalności(
  9. galerię realizacji - do 100 zdjęć (łącznie ze standardowymi wskazanymi w punkcie 1 powyżej - do 100 zdjęć w galerii)
  10. statystyki w panelu administracyjnym umożliwiające monitorowanie ruchu Użytkowników na wizytówce Fachowca, w tym: ilości odsłon, wejść na stronę www. Fachowca, ilości Użytkowników, którzy obserwują wizytówkę.

   

  1. Konto Fachowca: kalendarz dostępności

   

  1. W ramach Serwisu, Budmanager nieodpłatnie umożliwia Fachowcowi aktywacje Kalendarza dostępności dostępnego na każdym osobistym profilu Fachowca. Jego aktywacja skutkuje pierwszeństwem pojawienia się wizytówki Fachowca w wynikach wyszukiwania przed kontami bez aktywnego kalendarza.

   

  1. System ocen
  2. W ramach Serwisu Użytkownikom udostępniony jest system ocen, który daje Klientom możliwość wystawiania opinii dotyczących danego Fachowca.
  3. Ocena może mieć charakter pozytywny, negatywy lub neutralny.
  4. Jedna ocena powinna dotyczyć jednej usługi.
  5. Ocena na koncie każdego Fachowca może zostać wystawiona przez Administratora na podstawie referencji dostarczonych mu przez Fachowca.
  6. Fachowiec ma możliwość zamieszczenia odpowiedzi pod otrzymanymi ocenami.
  7. Oceny i odpowiedzi powinny zawierać autentyczne treści dotyczące wyłącznie działalności zawodowej Fachowca lub faktycznej wykonanej usługi FachowcaI powinny być zgodne z rzeczywistym przebiegiem usługioraz nie mogą zawierać adresów stron internetowych lub treści o charakterze reklamowym.
  8. Do treści ocen Klientów i odpowiedzi Fachowców zastosowanie mają III pkt. 11-16 Regulaminu.
  9. Budmanager sp. z o.o. nie ingeruje w treści ocen i odpowiedzi, jednakże zastrzega sobie prawo do edycji lubusunięcia w uzasadnionych przypadkach, gdy:
   1. naruszają postanowienia Regulaminu, w szczególności artykułu III pkt. 11-16 Regulaminu.
   2. zostały jednoznacznie wystawione omyłkowo,
   3. naruszają przepisy prawa.

   

  1. Odstąpienie i wypowiedzenie umowy.
  2. Umowa o świadczenie usług zawarta pomiędzy Budmanager sp. z o. o. , a Użytkownikiem może być wypowiedziana przez Użytkownika w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym poprzez usunięcie Konta.
  3. W terminie 14 dni od zawarcia umowy, Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego może od niej odstąpić bez podania przyczyn. Wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Użytkownik może skorzystać, określone są w Załączniku nr 1 do Regulaminu „Wzór oświadczenia o odstąpieniu”.

   

  1. Reklamacje i postanowienia końcowe
   1. Reklamacja Użytkownika w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Budmanager sp. z o.o. powinna zostać przesłana w formie pisemnej na adres siedziby Budmanager sp. z o.o. lub elektronicznej na adres e-mail biuro@budmanager.pl
   2. Budmanager sp. z o.o. rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
   3. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorem Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o procedurze znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Użytkownik będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
   4. Niniejszy Regulamin może ulegać zmianom. O zmianach Regulaminu i o terminach obowiązywania zmian Budmanager sp. z o.o.  poinformuje na stronach internetowych Serwisu. Konsumenci zostaną poinformowani indywidualnie na znajdujące się w zasobach danych adresy e-mail. W przypadku braku zgody na zmianę Regulaminu, Użytkownik będący konsumentem ma prawo do rozwiązania umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o zmianie. W takiej sytuacji Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje zwrot opłat poniesionych na rzecz Serwisu, proporcjonalnie do zakresu spełnionego przez Budmanager sp. z o.o. świadczenia. Zmiana Regulaminu obowiązuje po upływie 14 dni od daty poinformowania o zmianie zgodnie z postanowieniami zawartymi powyżej. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po tym terminie jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu.

   

   



  Załącznik nr 1 wzór oświadczenia o odstąpieniu.

   

   

   

  …………………..,dnia……………………….

   

  Imię i nazwisko………………………………………………………….

  Login ………………………………………………………………………..

   

   

  Budmanager sp. z o.o.

  1. Duża 15

   96-332 Grabina Radziwiłłowska

  KRS: 0000725701

  NIP: 8381862629

  REGON: 369857306,

  adres emailowy: biuro@budmanager.pl

   

   

   

  WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

   

  Ja………………………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu www.budmanager.pl.

   

  __________________