Polityka prywatności

 

 1. Niniejsza polityka prywatności określa podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez Budmanager sp. z o.o., sposoby ich zbierania i wykorzystywania, a także prawa z tym związane.
 2. Dane osobowe są to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
 3. Przetwarzaniem danych osobowych oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 4. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Budmanager sp. z o.o. jako administratora danych w celu świadczenia usług opisanych regulaminem. Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których Budmanager sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Pełne dane administratora danych osobowych są następujące: Budmanager sp. z o.o. z siedzibą w Grabinie Radziwiłłowskiej przy ul. Dużej 15, 96-332 Grabina Radziwiłłowska wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy  XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000725701, posiadającą NIP: 8381862629, REGON: 369857306, adres emailowy : biuro@budmanager.pl, telefon: + 48 885 222 234
 5. Osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych jest budmanager.pl (email:biuro@budmanager.pl).
 6. Administrator ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o ich Użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług.
 7. W przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem przez użytkowników z platformy internetowej prowadzona przez Budmanager sp. z o.o. pod adresem budmanager.pl (dalej: „Serwis”) istnieją następujące podstawy prawne przetwarzania:
  • dane osobowe osób odwiedzających Serwis przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, np. dopasowując wyświetlane reklamy, dla celów statystycznych;
  • dane osobowe osób, które korzystają z Serwisu i wypełniają w tym celu formularz internetowy przetwarzamy, ponieważ jest to niezbędne dla celu wykonania umowy lub na podstawie zgody w przypadku gdy użytkownik oświadczył, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych umieszczonych w formularzu oraz na otrzymywanie informacji handlowych drogą emailową w celach marketingowych;
  • obowiązki wynikające z prawa (niekiedy przepisy prawa wymagają przetwarzania pewnych danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych).
 8. Podanie danych osobowych przez użytkownika Serwisu jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usługi elektronicznych za pośrednictwem Serwisu skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 9. Czas, przez jaki możemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych i tak w przypadku przetwarzania danych osobowych:
  • na podstawie zgody- okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez użytkownika;
  • na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych- okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;
  • z uwagi na to, że jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa- okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy;
  • przy braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych- podstawowy okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy maksymalnie 10 lat.
 10. Użytkownik ma prawo dostępu do treści własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody na przetwarzanie oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 11. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Budmanager sp. z o.o. poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Budmanager sp. z o.o. wskazany powyżej.
 12. Przekazujemy dane osobowe innym wyłącznie gdy zezwalają nam na to przepisy prawa. W takim przypadku, w stosownej umowie zawieranej z podmiotem trzecim przewidujemy postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania naszych standardów w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa. Odbiorcami danych osobowych, które Budmanager sp. z o.o. przetwarza jako administrator danych osobowych mogą być podwykonawcy świadczący usługi z zakresu dostarczania oprogramowania, usługi serwisowania oprogramowania lub sprzętu, a także dostawcy towarów, z pomocy których korzystamy, firmy windykacyjne, organy nadzorujące przestrzeganie prawa, organy regulacyjne i inne organy administracji publicznej, przy czym dane osobowe przekazujemy tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne dla osiągnięcia danego celu.
 13. W ograniczonym zakresie możemy zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies znajdujących się na naszych stronach internetowych.
 14. Cookies(tzw. „ciasteczka”) to pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika i używane przez serwer do rozpoznania użytkownika przy ponownym połączeniu.
 15. Budmanager sp. z o.o.używa plików typu cookies do:
  • utrzymanie sesji użytkownika serwisu po zalogowaniu,
  • celów statystycznych, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze serwisu.
 16. Budmanager sp. z o.o. używa tymczasowych plików cookies, które są przechowywane na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania
 17. Pliki cookies wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Budmanager sp. z o.o. reklamodawców oraz partnerów.
 18. Każdy użytkownik ma możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tych informacji za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi.Użytkownik może w tym celu skorzystać z opcji wyłączenia pobierania i przechowywania plików cookies w przeglądarce internetowej.
 19. Budmanager sp. z o.o. informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.